Behandelovereenkomst

Behandelovereenkomst volwassen cliënten volgens de geregistreerde AGBcode en AGBpraktijk, RBCZ en GAT.

De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn ondermeer vast gelegd in de Wet op geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz). 

De therapeut houdt een cliënten dossier bij. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard. De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.

De cliënt verplicht zich middels het anamnese gesprek/ intakeformulier relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. De therapeut verplicht zich tot geheimhouding ten aanzien van hetgeen door de cliënt is verstrekte tijdens de behandeling en hetgeen in het dossier wordt opgeslagen. 

De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen (be)handelingen verrichten. Beëindiging van de behandeling kan ten allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. 

De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar andere therapeut of arts wanneer de behandeling niet toereikend is.

De therapeut adviseert een mogelijke vervolgafspraak. De cliënt bepaalt zelf of het advies wordt opgevolgd. 

De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van €65,- per consult van 60 minuten, en €85,- voor 90 minuten. De betaling van de behandeling is per pin of contant aan het einde van de behandeling. 

De cliënt verplicht zich afspraak tijdig - d.w.z. minimaal 24 uur van te voren af te zeggen - anders kunnen de kosten van een annuleringsbedrag van €30,- in rekening worden gebracht. 

Voor klachten over de behandeling neemt de cliënt in eerste instantie contact op met de therapeut. Komen ze er samen niet uit dan wordt het klachtenreglement gevolgd. 

De behandelovereenkomst eindigt van rechtswege als er geen vervolgafspraak wordt afgesproken. Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken tussen cliënt en therapeut. 

Naam cliënt: Datum:

Handtekening cliënt:      Handtekening therapeut: