Algemene Voorwaarden en Privacy Verklaring AVG

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

De behandelaar is gehouden aan de RBCZ beroepscode. De behandelaar stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie. De cliënt dient alle voor een goede behandeling relevante informatie te overleggen aan de behandelaar. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt nooit naar buiten gebracht tenzij de cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. De cliënt heeft het recht tot inzage in zijn dossier.

Behandelovereenkomst volwassenen en kinderen

Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) zal voorafgaand aan de eerste behandeling een behandelovereenkomst worden getekend om duidelijkheid te scheppen voor client en behandelaar wat de afspraken, rechten en plichten zijn. De behandelovereenkomst valt onder deze algemene voorwaarden. Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is bij kinderen tot 16 jaar voorafgaand aan de behandeling de toestemming van beide ouders/voogden vereist. Kinderen tussen de 12-16 jaar moeten akkoord gaan met de behandeling en daarom de overeenkomst mee tekenen of mondeling toestemming geven (hetgeen genoteerd wordt in het dossier).In mijn praktijk handel ik volgens de richtlijnen Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Duur, kosten en betaling van de behandeling

De eerste behandeling (intake) duurt 90 minuten, de vervolgbehandeling duurt 60 minuten, tenzij anders nodig blijkt te zijn. Dit laatste wordt altijd overlegt met de client tijdens de behandeling.Een behandeling van 60 minuten is €65,- en van 90 minuten is €85,-. De tarieven voor kinderen en jong volwassenen t/m 18 jaar zijn 45 euro voor een behandeling.

Telefonische Bereikbaarheid

De therapeut biedt altijd de mogelijkheid om de voicemail in te spreken of een bericht te sturen via e-mail of whatsapp (zie contactgegevens). Laat hierbij weten wanneer het u uitkomt terug gebeld te worden. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Afspraken afzeggen / niet verschijnen op afspraak

Bij verhindering dient de cliënt minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen (telefonisch (eventueel door een bericht op de voicemail in te spreken), per whatsapp of per e-mail), anders kan het annuleringsbedrag van €30,- in rekening worden gebracht.
Bij verhindering van de behandelaar wordt u zo tijdig mogelijk geïnformeerd en wordt op zo kort mogelijke termijn een nieuwe afspraak gemaakt.


Privacyverklaring naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor Zen Shiatsu Blaricum, gevestigd te Blaricum (NH).

Zen Shiatsu Blaricum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
De werkzaamheden van Zen Shiatsu Blaricum omvatten het behandelen van mensen met Zen Shiatsu Therapie en Moxa en het geven van Qigong lessen. 

Contactgegevens: www.zenshiatsublaricum.nl / tel. +31631974339

Zen Shiatsu Blaricum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Naam verzekeraar en relatienummer
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op deze website in te vullen, in correspondentie, telefonisch, door het vraaggesprek en diagnose tijdens de behandeling(en), of door het invullen van het inschrijfformulier voor qigonglessen.
- Bankrekeningnummer voor het verwerken van de betaling van de behandeling(en) en / of qigonglessen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Gegevens in het kader van uw gezondheid; dit omvat vragen ten aanzien van de algehele gezondheid (zowel gezonde kenmerken als klachten). Ook worden verbeteringen en/of verslechteringen naar aanleiding van de behandeling(en) verwerkt.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Zen Shiatsu Blaricum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het persoonlijk kunnen begeleiden van qigongles of de door Zen Shiatsu Blaricum gebruikte therapieën zo optimaal mogelijk kunnen toepassen. Hoe beter u kunt aangeven waar u behoefte aan heeft en hoe uw gezondheid functioneert, hoe meer wij de behandeling op uw situatie kunnen toepassen.

Op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
- De behandelaar van Zen Shiatsu Blaricum is gehouden aan de RBCZ beroepscode.
- Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) sluit Zen Shiatsu Blaricum met al haar cliënten die een afspraak maken voor Zen Shiatsu een behandelovereenkomst. Bij kinderen tot 16 jaar is voorafgaand aan de behandeling de toestemming van beide ouders/voogden vereist. Kinderen tussen de 12-16 jaar moeten akkoord gaan met de behandeling en daarom de overeenkomst mee tekenen of mondeling toestemming geven (hetgeen genoteerd wordt in het dossier). Zie algemene voorwaarden op www.zenshiatsublaricum.nl voor de tekst van deze behandelovereenkomst.
-Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) zal voorafgaand aan de eerste behandeling een behandelovereenkomst worden getekend om duidelijkheid te scheppen voor cliënt en behandelaar wat de afspraken, rechten en plichten zijn. De behandelovereenkomst valt onder de algemene voorwaarden van Zen Shiatsu Blaricum.

Geautomatiseerde besluitvorming
Zen Shiatsu Blaricum neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zen Shiatsu Blaricum) tussen zit. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zen Shiatsu Blaricum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zen Shiatsu Blaricum is van mening dat een papieren dossier in vergelijking tot een computerprogramma minder gemakkelijk te kraken is, minder snel online te misbruiken, en bij de verwerking en up to date houden ervan niet afhankelijk is van derde partijen. Alle gegevens persoonlijke en of gezondheidsgegevens die in het kader van het kwalitatief goed kunnen geven van Zen Shiatsu Therapie en/of qigonglessen worden genoteerd, worden op papier genoteerd en in een voor derden afgeschermde omgeving dagelijks opgeborgen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via adeline.kuiken@gmail.com

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Zen Shiatsu Blaricum verstrekt uitsluitend gegevens aan derden met uw toestemming en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zen Shiatsu Blaricum gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zen Shiatsu Blaricum en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in kopie naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar adeline.kuiken@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Zen Shiatsu Blaricum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de GAT. Dit kan volgens de volgende link: https://gatgeschillen.nl. Of bij nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Deze privacyverklaring is met grote zorg samengesteld.
Mocht u opmerkingen of vragen hebben over deze verklaring dan verzoek ik u deze te sturen naar adeline.kuiken@gmail.com

11 maart 2019